FOTKY,

  • které
  • Vás
  • budou
  • bavit

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR“) je Bc. Jana Stošková, IČO 75994488 se sídlem Vrchlického 2028, Kladno (dále jen: “správce“).

II. Kontaktní údaje správce jsou adresa:
Vrchlického 2028, Kladno
e-mail: radek@stoskovi.cz
III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

I. Jméno a příjmení
II. E-mail
III. Telefon
IV. Adresa
V. IČO

3. ZDROJE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskyt(a)l vyplněním webových formulářů/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky nebo smlouvy.
II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění vaší objednávky nebo smlouvy
III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění vaší objednávky nebo smlouvy.
IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění objednávky nebo smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
V. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

I. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

I. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování webové prezentace a další služby v souvislosti s provozováním webové prezentace.
• zajišťující marketingové služby.
II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. VAŠE PRÁVA

I. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 odst. II těchto podmínek.
II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Odesláním zprávy z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
II. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře. Odesláním internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2024.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy
Light Dark