FOTKY,

  • které
  • Vás
  • budou
  • bavit

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I.
Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy, objednávky a potvrzení objednávek, jejichž smluvní stranou je fotografka Jan Stošková, IČ: 75994488 se sídlem Vrchlického 2028, Kladno (dále jen „fotograf“) a jsou jejich nedílnou součástí.
Komunikace mezi objednatelem a fotografem probíhá probíhat formou elektronické komunikace, pokud není ve smlouvě či objednávce stanoveno jinak.

II.
Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy s fotografem může dojít na základě ústní či písemné objednávky objednatele a jejich následným přijetím a potvrzením ze strany. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla, jímž je zpravidla focení, a ceny díla.
Smlouva může být uzavřena i elektronickou formou, kdy ustanovení smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před VOP přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách, se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

III.
Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služby, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě a prokazatelně potvrzená fotografem.
Určení předmětu díla musí být jednoznačné. Neakceptováním platných podmínek nabídky fotografa, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Veškeré dohody a předání požadavků či podkladů musí být potvrzeny písemnou formou, popř. potvrzeny e-mailem.

IV.
Práva a povinnosti stran

Fotograf se zavazuje objednateli zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce fotografa v den uzavření smlouvy.
Pro případ, že fotograf přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby.
Případné požadavku objednatele na změnu smlouvy, pokud jsou fotografem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu, případně mění cenu apod., a tyto změny musí být písemně/e-mailem odsouhlaseny.
Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůže fotograf ovlivnit či odvrátit a brání fotografovi, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má fotograf právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese fotograf odpovědnost za vzniklé škody.
Fotograf je oprávněn odmítnout jakoukoliv objednávku bez udání důvodu.
Objednatel je povinen co nejpřesněji poskytnout fotografovi všechny potřebné informace, nejlépe písemně (e-mailem) a příp. dle požadavků fotografa, aby mohl fotograf co možná nejpřesněji poskytnout objednateli vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci.
Po podpisu smlouvy nebo potvrzení objednávky fotografem, je objednatel povinen zaslat na účet fotografa zálohu ve výši uvedené ve smlouvě, pokud není dohodnuto jinak.
V případě, že tato záloha nebude zaplacena, není fotograf povinen započít s prováděním díla. Za dílo dodané fotografem objednateli, je objednatel povinen uhradit smluvenou cenu, a to dle podmínek uvedených ve smlouvě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce fotografa a v den odsouhlasení objednávky.

V.
Záruka kvality zakázky, reklamace

Fotograf dodá dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou nebo smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný typ zakázky.
Dílo bude fotografem dodáno ve lhůtě uvedené ve smlouvě, jinak ve lhůtě uvedené v odsouhlasené nabídce fotografa formou písemné (e-mailové)´objednávky objednatele. Vlastnictví k dílu přechází z fotografa na objednatele uhrazením ceny v plné výši. Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení dílo přechází na objednatele dnem převzetí díla.
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, objednatel není oprávněn požadovat předání zakázky, resp. díla, před zaplacením její ceny.
Fotograf neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu, podkladů nebo pokynů objednatele, jestliže fotograf na vadnost materiálu nebo nevhodnost pokynů objednatele upozornil.
Fotograf neodpovídá za vady či chyby díla, které vznikly nevhodným a nebo neodborným zacházením či manipulací s dílem po předání díla objednateli.
Uplatnění vad díla musí být uplatněna písemnou (e-mailovou) formou s náležitým popisem a foto/video-dokumentací vady, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 7 dnů od předání díla fotografem objednateli. Tato prekluzivní lhůta se nepoužije, pokud je objednatelem spotřebitel.
Reklamace se nevztahují na vizuální či funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení a nebo jsou uměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného fotografem.
Reklamaci nelze uznat v případě, že objednatel poskytl fotografovi nekvalitní předlohu nebo neposkytl požadované podklady. Záruka za jakost se neposkytuje. To neplatí v případě, kdy je objednatelem spotřebitel. V takovém případě se řídí práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.

VI.
Autorská práva a licenční podmínky

Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti fotografa a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, a tedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud smlouva neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. fotograf. Objednatel ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. fotografa. Výjimku tvoří užití díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby a/nebo užití díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu, vlastní propagace či zisku. Objednatel je povinen při zveřejnění díla jakýmkoli způsobem uvádět jméno autora – fotografa. Řeší-li smlouva autorská a licenční práva daného díla, jsou ujednání smlouvy nadřazeny VOP.

VII.
Další ustanovení

Fotograf nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
Fotograf je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
Fotograf neodpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv, které jsou důsledkem obsahu objednatelem předaných podkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost objednatel.
Fotograf je oprávněn použít a modifikovat dodaná data a podklady objednatelem za účelem zhotovení díla, kontroly kvality díla, úpravy technických parametrů předaných dat nebo za účelem dosažení nejlepší možné kvality smluveného díla. Fotograf nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

VIII.
Některá zvláštní ustanovení pro spotřebitele

Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, kdy je objednatelem spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku – tato ustanovení mají případně přednost i před odchylnými ujednáními ve smlouvě. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Objednatel spotřebitel je oprávněn ve lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o dílo za předpokladu, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem (tj. např. emailem, poštou apod.) nebo byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (tj. mimo sídlo fotografa nebo fotografický ateliér fotografa v Jihlavě, nebo jiný smluvními stranami předem dohodnutý ateliér). Pro účinnost tohoto odstoupení stačí, je-li odstoupení odesláno objednatelem spotřebitelem k rukám fotografa v poslední den této lhůty.
V případě řádného a včasného odstoupení je fotograf povinen vrátit objednateli spotřebiteli již zaplacené finanční prostředky (zálohu), což neplatí v případě, kdy objednatel spotřebitel udělil fotografovi výslovný pokyn k tomu, aby s plněním smlouvy započal před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. V takovém případě je fotograf oprávněn s odkazem na § 1834 občanského zákoníku ponechat si odpovídající část zálohy odpovídající ceně plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
Pro účely odstoupení může objednatel spotřebitel využít níže uvedený formulář a tento e-mailem nebo poštou zaslat fotografovi.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej fotografovi pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy,

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (jméno, adresa):

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o dílo(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

Specifikace zboží/služeb:

Datum objednání(*)/datum obdržení(*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Datum:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

Objednatel spotřebitel bere na vědomí, že na jeho žádost je fotograf povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel spotřebitel vyžaduje.
Při komunikaci s objednatelem spotřebitelem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť/e-mail či jiný komunikační prostředek dle smlouvy/objednávky.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje fotograf prostřednictvím své elektronické (e-mailové) adresy radek@stoskovi.cz . Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle fotograf na elektronickou adresu objednatele.
Fotograf tímto informuje objednatele spotřebitele o tom, že v případě sporu s fotografem může objednatel spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu k České obchodní inspekci, přičemž tento návrh je bezplatný a toto řízení nezbavuje ani jednu ze smluvních stran práva domáhat se svých práv u soudu. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.
Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o zhotovení věci na zakázku (o pořízení a užívání fotografického díla) je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) spotřebitel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s fotografem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

IX.
Závěrečná ustanovení

Uzavřením smlouvy objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, platnou cenovou nabídkou fotografa, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění, a tyto přijímá.
Fotograf si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli (při splnění podmínek stanovených smlouvou nebo zákonných podmínek), bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednatele. Smluvní vztahy mezi objednatelem a fotografem se řídí občanským zákoníkem a autorským zákonem.
Fotograf si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností a tato změna nabývá účinnosti ode dne její oznámení objednateli. Možnost změny VOP neplatí v případě, kdy je objednatelem spotřebitel.
V případě, že se některé ustanovení těchto VOP stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Tyto VOP fotografa nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2024.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy
Light Dark